poniedziałek, 31 stycznia 2011

Czy na drogach giną osobniki w gorszej kondycji niż reszta populacji?

Na to pytanie odpowiadają Małgorzata Bujoczek (znana z dotychczasowych publikacji jako M.Bylicka, tak przynajmniej wygrzebałem w sieci), Michał Ciach i Reuven Yosef w tekście opublikowanym w Biological Conservation (in press). Generalnie ptaki zabijane na drogach są w lepszej kondycji niż te zabijane przez krogulce i w podobnej kondycji jak te wolno żyjące. Polecam lekturę, bo prosta analiza, dobry pomysł i fajne wyniki:


http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5X-5208089-3&_user=10&_coverDate=01%2F19%2F2011&_rdoc=34&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rslt_list_item&_srch=doc-info%28%23toc%235798%239999%23999999999%2399999%23FLA%23display%23Articles%29&_cdi=5798&_sort=d&_docanchor=&_ct=50&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=67758e626693baa106d5a232b6579500&searchtype=a

gratuluję pomysłu i ciekawej pracy
michał żmihorski

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza