wtorek, 20 września 2016

Doktorat na ptakach morskich w Antarktyce

Ogłoszenie ponowne
Temat projektu: Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce

Obiekt badań: oceannik żółtopłetwy Oceanites oceanicus, oraz oceannik czarnobrzuchy Fregetta tropica


Oceannik żóltopłetwy oraz Polska Stacja Antarktyczna im. Arctowskiego (Fot. T. Janecki, ze strony Polskiej Stacji Antarktycznej http://www.arctowski.pl)

Teren badań: Wyspa Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka)

Analizy laboratoryjne: Gdańsk (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański).
Podstawowym celem projektu jest porównanie ekologii żerowania dwóch gatunków sympatrycznych pelagicznych ptaków morskich, oceannika żółtopłetwego oraz czarnobrzuchego gniazdujących w Antarktyce morskiej. Najważniejsze zagadnienia badawcze to: 1) ocena stopnia międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej  segregacji i indywidualnej specjalizacji żerowiskowej; 2) zbadanie zmienności składu diety w różnych skalach czasowych: pomiędzy ważnymi etapami cyklu życiowego: okresem lęgowym i poza lęgowym, oraz w obrębie okresu lęgowego; 3) zbadanie wpływu zmian klimatu na zmiany w diecie poprzez porównanie aktualnych danych z dostępnymi historycznymi z tego samego terenu badań; 4) porównanie zachowań i miejsc żerowiskowych pomiędzy gatunkami i płciami bazując na danych z logerów GPS; 5) porównanie lokalizacji żerowisk wyznaczonych na podstawie pozycjonowania GPS oraz z równań regresji bazujących na sygnaturach izotopowych piór.

Opis zadań: Doktorant/ka wykona pracę doktorską w ramach projektu badawczego „Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce” w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Dariusza Jakubasa, kierownika projektu. Stypendysta/tka przez dwa lata przez okres ok. 3 miesięcy (grudzień-marzec) będzie pracował/a w kilkuosobowym zespole w terenie, na Wyspie Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka). Prace terenowe będą obejmować odłowy, znakowanie, zakładanie logerów GPS, pomiary ptaków, pobory prób pokarmowych oraz piór, szukanie gniazd. Prace terenowe będą się odbywały w godzinach dziennych oraz nocnych. W laboratorium badania będą obejmować identyfikację szczątków ofiar w pokarmie wykrztuszonym, rekonstrukcje składu diety przy pomocy izotopów, identyfikację molekularną płci. Istotną częścią pracy doktoranta/ki będzie przygotowywanie publikacji, w tym dotyczących zasięgów lotów żerowiskowych oraz nisz izotopowych (praca z pakietami R). Doktorat powstanie na bazie kilku oryginalnych, anglojęzycznych prac opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Finansowanie: grant NCN OPUS 10 (10.2016-09.2019) na pokrycie całości kosztów badań, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 2700 zł brutto miesięcznie przez 3 lata, możliwość uzyskania tzw. dodatków projakościowych za publikacje.

Jak aplikować?
Proszę o przysłanie e-maila na mój adres (
biodj@univ.gda.pl) z:
1)  CV przedstawiającym osiągnięcia naukowe kandydata i doświadczenie naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, itp.
2)  listem motywacyjnym
3) listem rekomendacyjnym; osobą rekomendującą może być opiekun/promotor pracy magisterskiej bądź inna osoba, która np. ze względu na prowadzone pod jej opieką badania jest w stanie napisać o kandydacie coś sensownego jako o potencjalnym doktorancie (opinia o umiejętnościach i predyspozycjach w kontekście niniejszego projektu).

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

Termin składania ofert: 6 październik 2016, 23:59

Wnioski o przyznanie stypendium w projekcie rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji. Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
Konkurs o przyznanie stypendium zostanie rozstrzygnięty do 10.10.2016 r.
Jeśli wybrany kandydat nie będzie spełniał wymogów formalnych bądź zrezygnuje, zostanie zrekrutowana druga osoba z listy rankingowej.
W przypadku niewyłonienia kandydata/tki konkurs zostanie rozpisany ponownie

Następnie należy przystąpić do rekrutacji na anglojęzyczne Studia Doktoranckie Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies (LiSMIDoS) na Uniwersytecie Gdańskim, złożyć stosowne dokumenty. Tu szczegółowe informacje o rekrutacji:

Do prowadzenia badań w rejonach polarnych  oprócz wymogów formalnych, niezwykle istotne są cechy charakteru i umiejętności do pracy terenowej w małym zespole, w ciężkich terenowo warunkach. Dlatego przed ostateczną decyzją będę prowadził wstępne rozmowy z kandydatami (osobiście lub przez komunikator internetowy typu Skype/Hangout). Bardzo zależy mi na wybraniu osoby o najlepsze predyspozycjach do wykonania projektu!

Wymagania podstawowe
- Tytuł magistra biologii, ekologii bądź dziedzin pokrewnych.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego -  umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych.
- Doświadczenie terenowe w pracy z ptakami, rozpoznawanie, wyszukiwanie gniazd, łapanie, pomiary, obrączkowanie itp.
- Zaangażowanie na poziomie minimum 8h/dziennie (dni robocze) podczas pracy w Polsce (praca przy komputerze i w laboratorium), oraz po kilka godzin/dziennie (w tym w ciągu nocy) z przerwami (w rytmie codziennym i/lub zależnym od warunków pogodowych) podczas 3-miesięcznej pracy terenowej w Antarktyce (praca w terenie oraz w laboratorium i przy komputerze, zależnie od potrzeb).
- Dobre zdrowie i kondycja fizyczna oraz psychiczna; intensywna praca terenowa przez dwa sezony (każdy po ok. 3 miesiące) w Antarktyce, mały zespół w warunkach odizolowania, niskie temperatury, huraganowe wiatry.
- Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
- Kandydat/tka w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie przeszedł/przeszła pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie.
- Spełnione wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013r.

Dodatkowe pożądane cechy
- Sprawność w przygotowywaniu publikacji naukowych udokumentowana posiadaniem prac własnego autorstwa/współautorstwa.
- Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności mile widziana umiejętność używania pakietów R.
- umiejętność pracy w programach GIS
- Doświadczenia w pracy laboratoryjnej (częścią projektu będzie przygotowywanie piór do analiz izotopowych oraz molekularna identyfikacja płci)
- Wysokie standardy etyczne, sumienność, dokładność i wytrwałość przy pracach terenowych, laboratoryjnych jak i pisaniu manuskryptów;
-Dobre poczucie humoru i wszystkożerność

Co oprócz samego doktoratu oferuje projekt:
- Praca w unikalnym ekosystemie Antarktyki morskiej będzie na pewno cennym doświadczeniem. W okolicach Stacji Antarktycznej znajdują się kolonie lęgowe trzech gatunków pingwinów. W ich pobliżu rozwinęła się bujna tundra ornitokoprofilna. Będzie można również zapoznać się z funkcjonowaniem oraz pracami badawczymi Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego obejmującymi oceanografię, geologię, geomorfologię, glacjologię, meteorologię, sejsmologię oraz biologię i ekologię ptaków i ssaków morskich.
Rozwój umiejętności analizy danych (zasięgi lotów żerowiskowych, analizy izotopowe, zaawansowane modelowanie i analizy permutacyjne)
- Współtworzenie nowego zespołu badawczego

Kontakt
Dariusz Jakubas
Email: biodj@univ.gda.pl
Więcej o Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców UG: http://www.kezk.bio.univ.gda.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz