czwartek, 2 czerwca 2016

Doktorat na ptakach morskich w Antarktyce

Temat projektu: Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce
Obiekt badań: oceannik żółtopłetwy Oceanites oceanicus, oraz oceannik czarnobrzuchy Fregetta tropica


Oceannik żóltopłetwy oraz Polska Stacja Antarktyczna im. Arctowskiego (Fot. T. Janecki, ze strony Polskiej Stacji Antarktycznej http://www.arctowski.pl)

Teren badań: Wyspa Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka)
Analizy laboratoryjne: Gdańsk (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański).

Podstawowym celem projektu jest porównanie ekologii żerowania dwóch gatunków sympatrycznych pelagicznych ptaków morskich, oceannika żółtopłetwego oraz czarnobrzuchego gniazdujących w Antarktyce morskiej. Najważniejsze zagadnienia badawcze to: 1) ocena stopnia międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej segregacji i indywidualnej specjalizacji żerowiskowej; 2) zbadanie zmienności składu diety w różnych skalach czasowych: pomiędzy ważnymi etapami cyklu życiowego: okresem lęgowym i poza lęgowym, oraz w obrębie okresu lęgowego; 3) zbadanie wpływu zmian klimatu na zmiany w diecie poprzez porównanie aktualnych danych z dostępnymi historycznymi z tego samego terenu badań; 4) porównanie zachowań i miejsc żerowiskowych pomiędzy gatunkami i płciami bazując na danych z geolokatorów; 5) porównanie lokalizacji żerowisk wyznaczonych na podstawie geolokacji oraz z równań regresji bazujących na sygnaturach izotopowych piór.

Opis zadań: Doktorant/ka wykona pracę doktorską w ramach projektu badawczego „Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce” w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Dariusza Jakubasa, kierownika projektu. Stypendysta/tka przez dwa lata przez okres ok. 3 miesięcy (grudzień-marzec) będzie pracował/a w kilkuosobowym zespole w terenie, na Wyspie Króla Jerzego (Południowe Szetlandy, Antarktyka). Prace terenowe będą obejmować odłowy, znakowanie, zakładanie geolokatorów, pomiary ptaków, pobory prób pokarmowych oraz piór, szukanie gniazd. Prace terenowe będą się odbywały w godzinach dziennych oraz nocnych. W laboratorium badania będą obejmować identyfikację szczątków ofiar w pokarmie wykrztuszonym, rekonstrukcje składu diety przy pomocy izotopów, identyfikację molekularną płci. Istotną częścią pracy doktoranta/ki będzie przygotowywanie publikacji, w tym dotyczących zasięgów lotów żerowiskowych bazując na danych z geolokatorów oraz nisz izotopowych (praca z pakietami R). Doktorat powstanie na bazie kilku oryginalnych, anglojęzycznych prac opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej.

Finansowanie: grant NCN OPUS 10 (10.2016-09.2019) na pokrycie całości kosztów badań, w tym stypendium doktoranckie w wysokości 2700 zł brutto miesięcznie przez 3 lata, możliwość uzyskania tzw. dodatków projakościowych za publikacje.

Jak aplikować?
Proszę o przysłanie e-maila na mój adres (biodj@univ.gda.pl) z:
1) CV przedstawiającym osiągnięcia naukowe kandydata i doświadczenie naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty, szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, itp.
2) listem motywacyjnym
3) listem rekomendacyjnym; osobą rekomendującą może być opiekun/promotor pracy magisterskiej bądź inna osoba, która np. ze względu na prowadzone pod jej opieką badania jest w stanie napisać o kandydacie coś sensownego jako o potencjalnym doktorancie (opinia o umiejętnościach i predyspozycjach w kontekście niniejszego projektu).

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

Termin składania ofert: 26 czerwiec 2016, 23:59

Wnioski o przyznanie stypendium w projekcie rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji. Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa przesyłana kandydatom drogą elektroniczną. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Konkurs o przyznanie stypendium zostanie rozstrzygnięty do 30.06.2016 r.
W przypadku niewyłonienia kandydata/tki konkurs zostanie rozpisany ponownie

Następnie należy przystąpić do rekrutacji na Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii na Uniwersytecie Gdańskim, złożyć stosowne dokumenty (18-22 lipca). Tu szczegółowe informacje o rekrutacji:
http://ug.edu.pl/35203/studia_doktoranckie_z_biologii_ekologii_i_mikrobiologii

Do prowadzenia badań w rejonach polarnych oprócz wymogów formalnych, niezwykle istotne są cechy charakteru i umiejętności do pracy terenowej w małym zespole, w ciężkich terenowo warunkach. Dlatego przed ostateczną decyzją będę prowadził wstępne rozmowy z kandydatami (osobiście lub przez komunikator internetowy typu Skype/Hangout). Bardzo zależy mi na wybraniu osoby o najlepsze predyspozycjach do wykonania projektu!

Wymagania podstawowe:
- Tytuł magistra biologii, ekologii bądź dziedzin pokrewnych.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i pisanie artykułów naukowych.
- Doświadczenie terenowe w pracy z ptakami, rozpoznawanie, wyszukiwanie gniazd, łapanie, pomiary, obrączkowanie itp.
- Zaangażowanie na poziomie minimum 8h/dziennie (dni robocze) podczas pracy w Polsce (praca przy komputerze i w laboratorium), oraz po kilka godzin/dziennie (w tym w ciągu nocy) z przerwami (w rytmie codziennym i/lub zależnym od warunków pogodowych) podczas 3-miesięcznej pracy terenowej w Antarktyce (praca w terenie oraz w laboratorium i przy komputerze, zależnie od potrzeb).
- Dobre zdrowie i kondycja fizyczna oraz psychiczna; intensywna praca terenowa przez dwa sezony (każdy po ok. 3 miesiące) w Antarktyce, mały zespół w warunkach odizolowania, niskie temperatury, huraganowe wiatry.
- Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
- Kandydat/tka w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie przeszedł/przeszła pozytywnie rekrutację na studia doktoranckie.
- Spełnione wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013, z dnia 3 czerwca 2013r.

Dodatkowe pożądane cechy
- Sprawność w przygotowywaniu publikacji naukowych udokumentowana posiadaniem prac własnego autorstwa/współautorstwa.
- Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności mile widziana umiejętność używania pakietów R.
- umiejętność pracy w programach GIS
- Doświadczenia w pracy laboratoryjnej (częścią projektu będzie przygotowywanie piór do analiz izotopowych oraz molekularna identyfikacja płci)
- Wysokie standardy etyczne, sumienność, dokładność i wytrwałość przy pracach terenowych, laboratoryjnych jak i pisaniu manuskryptów;
-Dobre poczucie humoru i wszystkożerność

Co oprócz samego doktoratu oferuje projekt:
- Praca w unikalnym ekosystemie Antarktyki morskiej będzie na pewno cennym doświadczeniem. W okolicach Stacji Antarktycznej znajdują się kolonie lęgowe trzech gatunków pingwinów. W ich pobliżu rozwinęła się bujna tundra ornitokoprofilna. Będzie można również zapoznać się z funkcjonowaniem oraz pracami badawczymi Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego obejmującymi oceanografię, geologię, geomorfologię, glacjologię, meteorologię, sejsmologię oraz biologię i ekologię ptaków i ssaków morskich.
- Rozwój umiejętności analizy danych (zasięgi lotów żerowiskowych, analizy izotopowe, zaawansowane modelowanie i analizy permutacyjne)
- Współtworzenie nowego zespołu badawczego

Kontakt
Dariusz Jakubas
Email: biodj@univ.gda.pl
Więcej o Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców UG: http://www.kezk.bio.univ.gda.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz