czwartek, 15 maja 2014

Adiunkt w Pracowni Biologii Lasu

Adiunkt w Pracowni Biologii Lasu 


Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr ogłasza KONKURS na stanowisko: adiunkta w Pracowni Biologii Lasu Wydziału Nauk Biologicznych 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (Dz. U. Nr. 164, poz., 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami) oraz posiada: 
 1. Tytuł doktora nauk biologicznych 
 2. Doświadczenie w terenowej pracy badawczej w dziedzinie biologii leśnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenowych badań ptaków leśnych, owadów leśnych lub biologii drzew 
 3. Umiejętność posługiwania się zaawansowanymi metodami statystycznymi i programami analizy danych przestrzennych 
 4. Istotne osiągnięcia naukowe z wyżej wymienionych dziedzin udokumentowane publikacjami w międzynarodowych czasopismach 
 5. Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie 
 6. Dobrą znajomość języka angielskiego 
 7. Udokumentowane doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej. 

Od kandydatów oczekujemy: 
• dyspozycyjności, 
• udziału w pracach terenowych w Puszczy Białowieskiej. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 
 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
 2. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej 
 3. kwestionariusz osobowy 
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, 
 5. wykaz publikacji naukowych 
 6. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora 
 7. opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego. 

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać na adres: Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych UWr ul. Kuźnicza 35 50-138 Wrocław 
Termin składania dokumentów – do 10 czerwca 2014 r. 
 Zatrudnienie - od 1 października 2014 r. 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz